Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities
Ondernemer:  E. G. M. Engelhart
Klant: Iedere natuurlijke en rechtspersoon die diensten en/of producten van Ondernemer koopt

 

Artikel 2: Identiteit van de onderneming
Naam ondernemer: E.G.M. Engelhart
Handelend onder de naam: Pleegzorggedoe.nl
Vestigingsadres: Van der Doesstraat 3, 5014 KH  Tilburg
Telefoonnummer: 013 5364326
E-mailadres: info@pleegzorggedoe.nl

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 73450898.

BTWnummer: NL152050541B03.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst zowel direct als op afstand tussen ondernemer en klant.
2. Voordat tussen ondernemer en klant een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door ondernemer zijn bevestigd.
4. Op de betrekkingen tussen ondernemer en klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 4: Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Voor opdrachten waarvoor een uitvoerige verkenning van het onderwerp vereist is om een kwalitatief goed voorstel te kunnen doen, worden vooraf vergoedingsafspraken gemaakt.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst tussen klant en ondernemer komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij binnen zijn vermogen voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. a) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  b) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  c) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  d) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 2. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  6. Ingeval van het leveren van diensten:
  a) wordt wijziging van de overeenkomst beschouwd als tussentijdse beëindiging van de bestaande overeenkomst en als verstrekking van een nieuwe.
  b) Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de werkzaamheden staken, wijzigen of opschorten. Argumentatie dient hiervoor schriftelijk te worden verstrekt. Afrekening vindt plaats op basis van gemaakte kosten en werkelijke bestede uren.
  c) De ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  d) Ondernemer behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de klant, te laten verrichten door derden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
Ondernemer sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk uit als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in uitgegeven boeken, documenten of de dienstverlening – daaronder begrepen gevolgschade – verleend door of namens ondernemer.

 

Artikel 7: Overmacht 
1. Ingeval van overmacht met betrekking tot een overeenkomst, kan van een overeengekomen tijdsplanning worden afgeweken. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ondernemer opgeschort.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van ondernemer en/ of voor de ondernemer werkzame personen.
4. Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie
Beide partijen zijn verplicht tot zorgvuldige behandeling en geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen.

 

Artikel 9: intellectueel eigendom en auteursrecht
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 behoudt ondernemer zich alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege ondernemer zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege hem waren ontwikkeld, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. Aangeschafte of verstrekte boeken en andere teksten onder auteurschap van ondernemer en/ of voor ondernemer werkzame personen komen niet voor licentie in aanmerking en zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen en mits de auteursnaam wordt vermeld.
3. De klant is niet gerechtigd op welke wijze dan ook gegevens en/of gedeelten en/of uittreksels uit verstrekt cursusmateriaal of andere uitgaven van ondernemer te openbaren, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 10: Herroepingsrecht
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, zonder opgave van redenen ontbinden.
2. Ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
3. Tijdens de in lid 1 genoemde termijn is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de verwachtingen. Klant dient bestelde goederen onverwijld, doch niet later dan 14 dagen na de dag waarop deze het besluit de overeenkomst te herroepen aan ondernemer heeft medegedeeld, onbeschadigd aan ondernemer terug te zenden of te overhandigen o.v.v. van naam, telefoonnummer en een kopie van de bijbehorende factuur.
4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.
5. Retourzendingen zijn voor risico van de klant. Dit houdt in dat ondernemer niet aansprakelijk is voor het zoekraken of voor beschadiging van retour gestuurde artikelen.
6. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn diensten, na volledige uitvoering van de dienst, Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de klant dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
7. Ook uitgesloten van herroepingsrecht zijn producten met een digitale inhoud die niet op een materiele drager zijn geleverd. Ingeval de klant besluit tot het kopen hiervan stelt de ondernemer de klant op de hoogte van het feit dat herroepen van de overeenkomst niet mogelijk is.
9. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 11: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. De ondernemer stuurt na ontvangst van de herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
2. De ondernemer vergoedt, met inachtneming van hetgeen beschreven is in lid 4, alle betalingen van de klant, die door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het geretourneerde product opnieuw in het bezit is van de ondernemer.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 12: Betaling en reclames door klant
1. De klant is gehouden de door ondernemer ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening op het algemene rekening nummer van ondernemer.
2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
3. Reclames omtrent facturen kunnen tot twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij de ondernemer worden ingediend.
4. Het indienen van reclames door de klant ontslaat hem niet van de eerdere genoemde betalingsverplichting(en).

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
2. de ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling
Klanten die niet tevreden zijn over de diensten, trainingen, of producten van Pleegzorggedoe.nl, waaronder ook de diensten vallen binnen de Pleegzorg Academie, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling.

 

Artikel 15 – Duurtransacties: opzegging en verlenging
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

Plaats een reactie